headerphoto
Startsida > Om föreningen
Om föreningen

Stadgar för Bevara Forshälla

2009


§ 1     Föreningens firma är Bevara Forshälla.

§ 2    Föreningens syfte är att bevara Forshälla från akustiska och visuella störningar från     vindkraftverk och att bevara natur- och kulturmiljö samt att i övrigt verka för en god     livskvalitet i Forshälla.

§ 3    Föreningen är en lokal avdelning inom Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) och har sitt säte i Uddevalla kommun, Västra Götalandslän.

§ 4    Medlemsavgift beslutas vid varje årsmöte. Årsmöte hålls före Mars månads utgång.  Föreningens medlemmar är tillika medlemmar i Föreningen Svenskt Landskapskydd (FSL).

§ 5    Styrelsen består av minst 5 ledamöter varav en är ordförande. Ordförande väljs vid varje årsmöte. Två ledamöter väljs på två år vid varje årsmöte. Vid första årsmötet väljs två ledamöter på två år och två på ett år.

§ 6    Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

§ 7    Styrelsen är beslutför då 3 av dess ledamöter är närvarande.

§ 8    Styrelsen sammanträder på uppdrag av ordförande eller då tre ledamöter kräver det.

§ 9    Årsmötet utser 2 revisorer samt 2 suppleanter, vars berättelse behandlas av årsmötet. Revisorerna väljs på ett år liksom suppleanterna.

§ 10    Årsmötet väljer valberedning bestående av en sammankallande och två ledamöter.

§ 11    Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 12    Till årsmötet kallas medlemmar skriftligen eller via E-post, minst tre veckor i förväg.

§ 13    Eventuell vinst då föreningen upplöses tillfaller Forshälla Hembygdsförening, Uddevalla kommun.

§ 14    Medlemskap erhålles efter skriftlig ansökan. Utgående sker efter skriftlig ansökan.

§ 15     Ordförande och kassör är firmatecknare var för sig.

§ 16    Medlem som motarbetar föreningens syften må uteslutas efter styrelsebeslut.

§ 17    Stadgeändring sker efter beslut av två årsmöten eller av årsmöte med 2/3-dels majoritet.

Senast uppdaterad 2009-07-21 02:08